رجیستری گوشی های پستی

گوشی های موبایلی که از چین ارسال می شوند توسط پست و به صورت رسمی از مبادی قانونی وارد کشور می شوند و پس از گذر از گمرک، توسط پست به مشتری تحویل می شوند.

تمامی گوشی های موبایل ارسال شده از انبار چین ، به صورتی قانونی ،به نام و آدرس شخص خریدار توسط پست به کشور وارد می شوند و پس از تایید گمرک، توسط پست به گیرنده تحویل می شوند . طبق قوانین جاری گمرک ، گوشی به نام گیرنده توسط گمرک امانات پستی بدون نیاز به پاسپورت یا خروج از کشور با دریافت هزینه عوارض رجیستر می شود و کد فعالسازی پس از ارسال فایل اطلاعات گمرک به همتا ، به شماره موبایل گیرنده ، ارسال می شود.

نکته : هزینه عوارض(گمرکی) گوشی مطابق قوانین جاری گمرک در هنگام تحویل مرسوله از گیرنده دریافت می شود.

تمام گوشی های بارثاشاپ که از انبار چین ارسال می شوند به صورت قانونی و توسط پست به کشور ارسال می شوند و طبق قانون گمرک بدون نیاز به پاسپورت ،  با پرداخت هزینه عوارض توسط مشتری هنگام تحویل ،به نام مشتری رجیستر می شوند.

 

تفاوت گوشی های مسافری و پستی

گوشی هایی که ازچین یا هر مبدا دیگر توسط پست به کشور وارد می شوند به صورت قانونی وارد کشور می شوند در صورتی که گوشی های مسافری به صورت قاچاق و غیرقانونی به تعداد بالا وارد کشور می شوند و با استفاده از گذرنامه مسافران رجیستر می شوند که اخیرا همتا برای جلوگیری از اقدامات خلاف قانون بیش از 30 هزار گوشی که به صورت قاچاق وارد شده بودند و توسط گذرنامه رجیستر شده بودن را قطع کرد.

این در صورتی است که طبق قوانین جاری گمرک ،  گوشی هایی که از طریق پست وارد کشور می شوند بواسطه ورود قانونی ، بدون مشکل و بدون نیاز به پاسپورت توسط گمرک امانات پستی به نام گیرنده رجیستر می شوند.

 

*در این مطلب تنها به ارائه قوانین جاری کشور در مورد گوشی های پستی و مسافری پرداخته شده است و در صورت تغییر قوانین  ، مسئولیتی متوجه بارثاشاپ نمی باشد.