خدمات ضمانت فقط براي تعمير يا سرويس دستگاه بوده و فقط شامل ارائه خدمات رايگان براي تعويض قطعات و دستمزد تعمير مي باشد.

دستگاههايي داراي ضمانت هستند كه داراي برگ ضمانتنامه باشند. بديهي است جهت استفاده از خدمات ضمانت ارائه برگ ضمانتنامه ضروري است.

خدمات ضمانت فقط توسط مراكز مجاز معرفي شده و در محل تعميرگاه ارائه مي گردد.

حداكثر مدت زمان تحت پوشش خدمات ضمانت ۱۲ ماه از تاريخ فروش محصول مي باشد.

ضمانتنامه در شرايط ذيل قابل اجرا نيست:

صدمات و ضايعات ناشي از ضربه، سقوط، حمل ونقل، تماس يا نفوذ آب و مواد شيميايي، آتش يا حرارت زياد، گرد و غبار شديد، نوسانات برق، رعد و برق و حوادث طبيعي،

استفاده غلط از دستگاه يا مواردي خارج از سازگاري و استانداردهاي تعيين شده براي دستگاه يا عمل نكردن به دستورالعملهاي ذكر شده در دفترچه راهنماي دستگاه.

صدمات و خرابي هاي ناشي از اتصال غلط يا ارتباط دستگاه با ساير دستگاهها، تجهيزات و لوازم جانبي غير سازگار يا معيوب، صدمات ناشي از نصب يا به روز رساني هرنوع فايل، نرم افزار، برنامه يا Firmware.

دستگاههايي كه دستكاري شده يا توسط اشخاصي بجز نمايندگان مجاز گروه مهندسی بارثاوا تعمير شوند.

هر نوع دستكاري، خدشه يا كنده شدن برچسب سريال يا هولوگرام، مشخصات دستگاه يا هرنوع دستكاري يا آسيب برگ ضمانتنامه.

قطعات و قسمتهايي از دستگاه كه مشمول ضمانتنامه نمي باشند
وسايل وتجهيزات جانبي (Accessories)، بدنه، باطريها، بلندگوها.
صفحه لمسی شامل گارانتی نمی باشد و فقط در مدت تست شامل گارانتی است.