Call Now Button

اطلاعیه : گوشی هایی که از چین ارسال می شوند توسط گمرک امانات پستی رجیستر می شوند و نیاز به مراجعه و ثبت در سامانه ثبت گوشی مسافری ندارند و قطعی سامانه مسافری خللی در این روند ایجاد نمی کند. رد کردن