رانندگی به یکی از رایج ترین فعالیت های امروزی بدل شده است، اما روزمرگی آن موجب می شود که بسیاری از افراد به خطرات بالقوه هنگام رانندگی توجه چندانی نداشته باشند.

به گزارش ایرنا،برخي از افراد هنگام رانندگي در خيابان و يا جاده، غافل از مخاطرات كنترل يك توده فلزي در حال حركت، ترجيح مي دهند با شنيدن موسيقي و يا اخبار و برنامه هاي راديويي، ذهن خود را مشغول كنند. اين در حالي است كه به گفته محققان، گوش دادن به موسيقي و يا برنامه هاي راديوي هنگام رانندگي، براي تمامي افراد فارغ از هر ميزان اعتماد به نفس و تبحري كه در رانندگي دارند، خطرناك و تهديدآميز است.

‘گيليان مورفي’ از دانشگاه كرك در ايرلند و ‘سيارا گرين’ از دانشگاه دوبلين در ايرلند به همراه يك تيم تحقيق، پژوهشي را طراحي كردند كه به اصطلاح ‘نظريه بار ادراكي توجه’ را بررسي مي كرد. براساس اين نظريه، تمركز افراد محدود است و هرگاه حداكثر آن صرف شود، امكان پردازش اطلاعات ديگر وجود ندارد.

اين نظريه همچنين مي گويد كه داده هاي صوتي با داده هاي بصري مي توانند تداخل پيدا كنند. به عبارت ديگر، اطلاعاتي كه به يكي از حواس (شنيداردي) داده مي شود، مي تواند در كارايي يك حس ديگر (بصري) تاثير بگذارد.

پژوهشگران در اين مطالعه، از يك شبيه ساز رانندگي استفاده كردند تا دريابند كه گوش دادن به گزارش ترافيك از راديو تا چه ميزان در توانايي افراد براي كنترل و پردازش اطلاعات بصري اثر مي گذارد.

در اين تحقيق، برخي ويژگي هاي عملكرد شركت كنندگان هنگام رانندگي ارزيابي شد و در حين آزمايش، گاه و بيگاه تصاويري از فيل و يا گوريل در كنار مسير رانندگي قرار مي گرفت تا ميزان توجه شركت كنندگان سنجيده شود. نكته عجيب اين بود كه اغلب رانندگان هنگام شنيدن گزارش ترافيك از راديو، متوجه تصاوير ياد شده در پيرامون خود نمي شدند.

به گفته محققان، هر آنچه توجه را از رانندگي سلب كند، فارغ از اين كه عاملي شنيداري همچون صداي برنامه راديويي، موسيقي و يا مكالمه با گوشي همراه باشد، مي تواند مشكل ساز شود.

اين مطالعه تازه در كنفرانس سالانه انجمن روانشناسي انگليس در شهر ناتينگهام انگليس ارائه شد.